CSS3动态进度条及jQ百分比数字显示


在网页设计中,想必一个精彩的进度条将会为你的网站增添不少的精彩,一个好的网页设计往往体现在一些小的细节上面,细节决定了成功与否。在此之前也为大家分享了一些关于进度条的设计 ― 让人不得不爱的22个UI进度条设计。有了设计理念和作品,那我们怎么用最精彩的方法运用到我们的网页制作当中呢﹖


今天就为大家分享一个利用css3制作动态进度条以及附加jQuery百分比数字显示。其效果对比flash来说却毫不逊色,有一个精致的动画进度条,上面还有当前进度的百分比数字显示,而且还会跟着进度条而移动。相信追求新颖的朋友来说一定会非常的喜欢。查看预览


HTML代码


HTML的代码非常简单,只要为进度条提供一个容器就可以了。基本的HTML代码如下:


 1. <div class="wrapper"> 
 2.   <div class="load-bar"> 
 3.     <div class="load-bar-inner" data-loading="0"> <span id="counter"></span> </div> 
 4.   </div> 
 5.   <h1>Loading</h1> 
 6.   <p>Please wait...(By:<a href="http://www.jiawin.com">www.jiawin.com</a>)</p> 
 7. </div> 

CSS样式表


接下来是为我们的进度条定义样式,这里主要运用了CSS3的linear-gradient的渐变属性、border-radius的圆角属性、 box-shadow的阴影属性等等,来制作出进度条的初步模型。完成进度条的模型后我们利用animation属性,让进度条开始动起来,就其中的进度条动画设置代码如下:


 1. .load-bar-inner {  
 2.     height99%;  
 3.     width0%;  
 4.     border-radius: inherit;  
 5.     positionrelative;  
 6.     background#c2d7ac;  
 7.     background: linear-gradient(#e0f6c8#98ad84);  
 8.     box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(2552552551),  0 1px 5px rgba(0000.3),  0 4px 5px rgba(0000.3);  
 9.     animation: loader 10s linear infinite;  

如果接触了CSS3的朋友,相信大多数人对这个属性都比较熟悉了,在这里大概的说明一下animation设置的参数:


设置对象所应用的动画名称:loader


设置对象动画的持续时间:10s


设置对象动画的过渡类型:linear (线性过渡,等同于贝塞尔曲线)


设置对象动画的循环次数:infinite (无限循环)


@keyframes loader这个标签属性是用来被animation使用的,定义动画时,简单的动画可以直接使用关键字from和to,即从一种状态过渡到另一种状态:


 1. @keyframes loader {  
 2.  from {  
 3. width: 0%;  
 4. }  
 5. to {  
 6.     width: 100%;  
 7. }  

下面是完整的CSS代码,大家可以多研究下,也可以自己修改其中的代码,看看是否制作出更加有趣的东西来:


 1. * {  
 2.     box-sizing: border-box;  
 3. }  
 4. html {  
 5.     height: 100%;  
 6. }  
 7. body {  
 8.     background: #efeeea;  
 9.     background: linear-gradient(#f9f9f9, #cecbc4);  
 10.     background: -moz-linear-gradient(#f9f9f9, #cecbc4);  
 11.     background: -webkit-linear-gradient(#f9f9f9, #cecbc4);  
 12.     background: -o-linear-gradient(#f9f9f9, #cecbc4);  
 13.     color: #757575;  
 14.     font-family: "HelveticaNeue-Light""Helvetica Neue Light""Helvetica Neue", Helvetica, Arial, "Lucida Grande", sans-serif;  
 15.     text-align: center;  
 16. }  
 17. h1, p {  
 18.     padding:0; margin:0;  
 19. }  
 20. .wrapper {  
 21.     width: 350px;  
 22.     margin: 200px auto;  
 23. }  
 24. .wrapper p a {color:#757575; text-decoration:none;}  
 25. .wrapper .load-bar {  
 26.     width: 100%;  
 27.     height: 25px;  
 28.     border-radius: 30px;  
 29.     background: #dcdbd7;  
 30.     position: relative;  
 31.     box-shadow: 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.8),  inset 0 2px 3px rgba(0, 0, 0, 0.2);  
 32. }  
 33. .wrapper .load-bar:hover .load-bar-inner, .wrapper .load-bar:hover #counter {  
 34.     animation-play-state: paused;  
 35.     -moz-animation-play-state: paused;  
 36.     -o-animation-play-state: paused;  
 37.     -webkit-animation-play-state: paused;  
 38. }  
 39. .wrapper .load-bar-inner {  
 40.     height: 99%;  
 41.     width: 0%;  
 42.     border-radius: inherit;  
 43.     position: relative;  
 44.     background: #c2d7ac;  
 45.     background: linear-gradient(#e0f6c8, #98ad84);  
 46.     background: -moz-linear-gradient(#e0f6c8, #98ad84);  
 47.     background: -webkit-linear-gradient(#e0f6c8, #98ad84);  
 48.     background: -o-linear-gradient(#e0f6c8, #98ad84);  
 49.     box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 1),  0 1px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3),  0 4px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3);  
 50.     animation: loader 10s linear infinite;  
 51.     -moz-animation: loader 10s linear infinite;  
 52.     -webkit-animation: loader 10s linear infinite;  
 53.     -o-animation: loader 10s linear infinite;  
 54. }  
 55. .wrapper #counter {  
 56.     position: absolute;  
 57.     background: #eeeff3;  
 58.     background: linear-gradient(#eeeff3, #cbcbd3);  
 59.     background: -moz-linear-gradient(#eeeff3, #cbcbd3);  
 60.     background: -webkit-linear-gradient(#eeeff3, #cbcbd3);  
 61.     background: -o-linear-gradient(#eeeff3, #cbcbd3);  
 62.     padding: 5px 10px;  
 63.     border-radius: 0.4em;  
 64.     box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 1),  0 2px 4px 1px rgba(0, 0, 0, 0.2),  0 1px 3px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1);  
 65.     left: -25px;  
 66.     top: -50px;  
 67.     font-size: 12px;  
 68.     font-weight: bold;  
 69.     width: 44px;  
 70.     animation: counter 10s linear infinite;  
 71.     -moz-animation: counter 10s linear infinite;  
 72.     -webkit-animation: counter 10s linear infinite;  
 73.     -o-animation: counter 10s linear infinite;  
 74. }  
 75. .wrapper #counter:after {  
 76.     content: "";  
 77.     position: absolute;  
 78.     width: 8px;  
 79.     height: 8px;  
 80.     background: #cbcbd3;  
 81.     transform: rotate(45deg);  
 82.     -moz-transform: rotate(45deg);  
 83.     -webkit-transform: rotate(45deg);  
 84.     -o-transform: rotate(45deg);  
 85.     left: 50%;  
 86.     margin-left: -4px;  
 87.     bottom: -4px;  
 88.     box-shadow:  3px 3px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2),  1px 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1);  
 89.     border-radius: 0 0 3px 0;  
 90. }  
 91. .wrapper h1 {  
 92.     font-size: 28px;  
 93.     padding: 20px 0 8px 0;  
 94. }  
 95. .wrapper p {  
 96.     font-size: 13px;  
 97. }  
 98.  @keyframes loader {  
 99.  from {  
 100. width: 0%;  
 101. }  
 102. to {  
 103.     width: 100%;  
 104. }  
 105. }  
 106.  @-moz-keyframes loader {  
 107.  from {  
 108. width: 0%;  
 109. }  
 110. to {  
 111.     width: 100%;  
 112. }  
 113. }  
 114.  @-webkit-keyframes loader {  
 115.  from {  
 116. width: 0%;  
 117. }  
 118. to {  
 119.     width: 100%;  
 120. }  
 121. }  
 122.  @-o-keyframes loader {  
 123.  from {  
 124. width: 0%;  
 125. }  
 126. to {  
 127.     width: 100%;  
 128. }  
 129. }  
 130.  
 131.  @keyframes counter {  
 132.  from {  
 133. left: -25px;  
 134. }  
 135. to {  
 136.     left: 323px;  
 137. }  
 138. }  
 139.  @-moz-keyframes counter {  
 140.  from {  
 141. left: -25px;  
 142. }  
 143. to {  
 144.     left: 323px;  
 145. }  
 146. }  
 147.  @-webkit-keyframes counter {  
 148.  from {  
 149. left: -25px;  
 150. }  
 151. to {  
 152.     left: 323px;  
 153. }  
 154. }  
 155.  @-o-keyframes counter {  
 156.  from {  
 157. left: -25px;  
 158. }  
 159. to {  
 160.     left: 323px;  
 161. }  

在这里其实有很多个CSS3的知识点,例如进度条上面的进度提示的小图标的下方有个小三角形,这个小三角主要是通过制作一个小的正方形,然后利用 position来定位,调整好位置后,再通过transform来转换角度,使之最终成为一个三角形。大家可以多多看看里面的一些小细节,对于学习 CSS3来说是很有帮助的。


Javascript


完成了进度条的模型,而且进度条也通过CSS3的定义开始动起来了,那我们就接下来用jQuery来完善我们的进度条,让他成为一个不管外表还是内心都很强大的进度条。嘿嘿…在这里主要做的是让进度条上面的数字随着进度而发生变化,从而客观的知道当前进度条的进度百分比,看下面的代码:


 1. $(function(){  
 2.   var interval = setInterval(increment,100);  
 3.   var current = 0;  
 4.   function increment(){  
 5.     current++;  
 6.     $('#counter').html(current+'%');   
 7.     if(current == 100) { current = 0; }  
 8.   }  
 9.   $('.load-bar').mouseover(function(){  
 10.         clearInterval(interval);  
 11.   }).mouseout(function(){  
 12.       interval = setInterval(increment,100);  
 13.     });  
 14. }); 

这一步需要注意的是别忘了加入jQuery库,不然就看不到效果了。


友情链接
轻松育儿世界奇观
苏ICP备16066217号-2